Bu makale 639 kez okundu.

 

 

ÜÇ AYLARDA KULLUK PROGRAMI

DİKKAT BATARYA ZAYIF!

20 ADIMLA İMANIMIZI ŞARZ EDELİM.

Hepimiz hayatımızın bir anında iman hazzını yakalamış, huşu duymuş, o tadı tatmıştır.Ancak hepimizin korkusu o lezzeti kaybetmek, bir daha yakalayamamak, o ana ait kalmasıdır. İşte bu iman lezzetini kaybetme- mek adına şunları yapabiliriz. Ebedi yolculuğa namzet bizler için hazırlıksız olmak yaraşmaz. Sonra bu yolculuğa kendi irademizle çıkmıyacagız. Ne zaman çağrılacağımızı da bilmemekteyiz. O halde heran hazır olmak zorundayız. Aslında müslü- manlar bütün zamanlarında Allah (c.c)'ın idaresine boyun eğerek yaşar. Rızasına uygun amellerle hareket ederken, yasaklarından da kaçar. Mübarek gün ve gecelerde bu vazifeler daha çok önem kazanır. Bu mübarek gün ve gecelere ait özel bir ibadet şekli yoktur. Herkes daha önce ne ile emrolunmuş ise, onları bu gün ve gecelerde daha çok ve daha ileri bir şuur ile yapmaya devam eder. Bizi kurtaracak olan bu amelleri şöylece özetlemek mümkündür:
01-Kesin ve tam teslimiyet: Köklü bir iman için kesin teslimiyet şarttır. Cena- ba-ı Hak insan hayatını şöyle çiziyor: "Ey insan, muhakkak sen Rabbine doğru varan bir yol üzerinde çabalayıp durmaktasın, nihayet O'na varacaksın" (İnşikak:6)Evet, hiç bir insan neticede Allah'a varmak-tan kendini kurtaramaz. Madem ki, böyledir, öyle ise O'nun gösterdiği yoldan yürümek gerekir. Bu yol takva yoludur. Bu konuda Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Yol için kendinize azık a
lın da bir günaha düşmekten koronun. Çünkü azığın en hayırlısı Allah'ın azabından korunmandır, takvadır."(Bakara: 197) insanda bu şuur ancak kesin iman ile oluşur.
02-İmanın gerektirdiği salih ameller: Hem dünya, hem ahiretimiz için gerekli olan güzel işleri yapmaya devam etmek gerekir. Bir yandan faz olan ibadetleri yaparken, öbür yandan bütün insanlığı kurtaracak olan "İSLAM DEVLET NİZAMINI"! kurma çalışmalarına mutlaka katıl- mak gerekir. Çünkü İslam iyilik dinidir. İyilik başkalarının da mutlulu- ğunu düşünmek demektir. Salih amelin içinde insanlığı mutlu edecek çalışma da vardır.
03-Kur'an-ı Kerim'i çok okumak ve manasını düşünmek: İkinci maddede zikredilen görev şuuruna sahip olabümekîçin şu şarttır. Bir müslümanm kulluk programında bu da olacaktır. Bugün bu görev maalesef tersine çevrilmiş, ölenler için sadece Kur'an okumaktadır. Halbu ki, Kur'an canlılar için indirilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmak tadır: "Bu Kur'an çok mübarek bir kitaptır. O'nu sana indirdik ki, ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar." (Sad:291)
Bu ve benzeri birçok ayet-i celileden anlıyoruz ki, Yüce Allah kitabım, insanlar sadece O'nu anlamadan, üzerinde düşünmeden dudakları ile okusunlar diye indirmemiş, bilakis ayetlerini anlayıp üzerinde düşünme leri için indirmiştir. Müslümanların bugün yıkık, dökük hayatları hep Kur'an'ın bu inceliklerini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.
04-Hayır ve hasenat işlerini hızlandırmak: Bu aylarda yapılan nafile ibadetler farz ibadetler kadar sevap getirir. Onun için bol sadaka vermek, Allah davası için bol yardımda bulunmak bir fırsattır. Nafile oruç ve nafile namaz, bol zikir ve tesbih Allah (c.c)'a yaklaştırır, günahları siler.
05-Camilere sık gitmek: Namazları cemaatle kılmak, cemaat şuurunu elde etmek büyük sevap getirir. Camilere üye olup yaşamalarına katkıda bulunmak, çocukları götürüp orada okutmak müslümanların en başta gelen görevleri arasındadır. Üç aylar münasebetiyle bu işe daha çok sarılmak gerekir. Çünkü işin sonunda büyük sevap vardır. Allah evleri olan camilere destek olmak Yüce Allah (c.c)'ı memnun eder, Allah (c.c)'ın memnun olduğu kimse de Cennet'e girer.
06-Cihad: Müslümanın hayatı iman ve cihad'dan ibarettir. Cihad önce insanın kendi nefsini tanıması ve onu ıslahı ile başlar. Bunu yaptıktan sonra Hak davanın hakim olması için malı ile, gerekirse canı ile mücadele eder.İslam'da mal ile yapılan ibadetlerin çok büyük önemi vardır. Mal konusunda kendini cimrilikten kurtaramıyan Cennet'e giremez. Mal ile yapılan ibadetlerin başında Zekât ve Allah (c.c) yolunda infak önemli yer tutar. Bir yandan zekatımızı verirken, öbür yandan da Allah davası hakim olsun niyetiyle üzerimize düşen malî mükellefiyeti yerine getirmeliyiz, bu konuda Allah Resulü (s.a.v)'in hayatında yüzlerce örnek bulmak mümkündür.
07-Tevbe ve istiğfar:
İnsan her gün tövbe etmeli, düzenli istiğfarda bulun- malı. Ama yanı sıra günahlarından vazgeçmek için özel çabalar harcama- lı.Samimi pişmanlık duymalı,o günahı bir daha işlememeye gayret etmeli ve bunun için de çabalamalıdır.Tövbenin ancak böyle bir anlamı olur.Yapacağımız işlerden biri de bol bol dua, tevbe ve istiğfarda bulunmaktır. Günahlara tövbe etmek gerekir. Yukarıda sıralamaya çalıştığımız ibadetleri yapıp, içten bol bol dua yapmabyız. Bütün müslümanlar birbirlerine dua etmelidirler. İslam'ın ve müslüman lann başarısı için dua etmelidirler.Savaş tehlikesine karşı hıristiyanlann kiliseleri doldurup dua etmelerine karşı,bir çok sözde müslümanın hala batakhanelerden çıkamamalarını anlamak mümkün müdür? Görevimiz çok büyüktür. Hele bu mübarek üç aylar nedeniyle çok daha büyüktür. Öyle ise haydi hepimiz görev başına...Bu mübarek günlerin müslüman- lara kesin kurtuluş getirmesini ve insanlığın hidayetine vesile olmasını Yüce Allah (c.c)'tan niyaz ederim.

08-Sözlü ve ameli dua:Sözle edilen duayı gerçekleştirmek için elimiz- den geleni yapmalıyız. Harekete geçirmek lazım bu duayı. Bu da en başta Kuran okumak ile olur. Onun ardından da elden ne gelirse, o dualar gerçekleştirmek, sonra ameli dua ve tevekkül etmek gerekir.

09-Belli bir vird zamanı:Günlük belirli bir zamanda 5 dakik da olsa dua ve zikir virdi yapmalıyız.Ayet ve hadisler bize nasıl dua ve zikir edeceği- mizi en güzel şekilde öğretir. İşte gönlümüzün, ümmetimizin sıkıntısına göre duaları seçip o 5 dakikda her gün gönülden bunları okumak,tefek- kür etmek lazım.

10-Hadis okumak:Günde 1 tane de olsa hadis okumak, insanın yolunu hatırlamasına yardım eder.Riyazüs salihin veya Kütübü Sitte.. fark etmez, oradan ya da telefon uygulamalarından her gün yolda ya da yatma dan dahi olsa birkaç tane hadis okumalıyız.

11-Salihlerle birlikte olmak:Muhakkak insanın çevresinde İslamı yaşa- yan salih insanlar olmalıdır.Onlarla birlikte olmak, vakit geçirmek,duala- rına dahil olmak, meclislerinde bulunmak gerekir. Bu insanın hayatına bereket verir inşaAllah.

12-Kardeşlik:Salihlerin ardından, insan kardeşlerini, dostlarını, en çok vakit geçirdiği kişileri de İslami hassasiyeti olan kişilerden seçmeye özen göstermelidir.Zira kişi arkadaşının dini üzeredir.

13-İlim meclislerinde bulunmak:İnsanın kendini beslediği ilim meclis- leri bulunmazsa bir yanı hep eksik kalır.Allah bizi cem, cemaat fıtratlı yaratmış.Bu nedenle tek başına bir şeyleri yapmak çok zordur. Şeytan da hep tek başına olanlarla uğraşır.O yüzden tedbir alıp,düzenli ilim meclis- lerinde bulunmak gerekir.

14-İslam öncülerinin hayatlarını incelemek:Sahabeler bizim için hep uzak hedefler gibi görünür. Hep ama onlar sahabeydi, bahanemiz vardır.

Elbet bu haklı bir bahane değil, nihayetinde onlar da insandı. Ancak ahir zamanda yaşamış ve bu dünyanın pek çok zamanında farklı farklı zorluk- lara göğüs germiş onca İslam öncüleri, bize bu yolda ışık tutan adımlar olacaktır.Onları tanımak, hayatlarını okumak ve irdelemek, İnşaAllah gücümüze güç katarken, yanı sıra rol model de olacaktır.

15-Takva:Bu zamanın takvası şüpheli şeylerden kaçınmak ile olur. Şüpheliler, haramlığı, helalliği kesin olmayan şeylerdir.Ve şüpheliler dairesi bizi haramlara götürebilir. İşte bu ihtimal bizi korkutmalı ve ondan uzak durmamızı sağlamalıdır.

16-Muhasebe:Kişi her gün yatmadan evvel günün ve kendinin muhase besini yapmalıdır.Bugün nasıldı, neler yaptım, niyetlerimde sapma var mıydı, ibadetlerimi aksattım mı, birinin kalbini kırdım mı.. gibi sorularla kendini yoklamalı ve ertesi gününe pay çıkarmalıdır.

17-Dine hizmet çalışması:İlmimizle amel etmek durumundayız.Allah insana fiili bir yapı vermiş ve böyle olmasını istemiştir. Kişi bir yerde faaliyet gösterecekse bu İslamın ve ümmetin yararına olmak zorundadır. Başkalarının iyiliği için bir şeyler yapmak ise her Müslümanın görevi olduğu gibi, o kişinin mevkisini de yükseltir.Öyle ki, Kuran da en çok övülen insan bu insan tipidir.Öyleyse hepimizin ümmet adına bir şeyler yapmaya çalıştığı sosyal faaliyet alanları olmalıdır.

18-İhtilaflardan uzak durmak:Zamanın en büyük fitnelerinden biri de ihtilaflardır. Allah Kehf suresinde bilginiz olmayan, ayrıntı şeylere takıl- mayın diyor. Hadislerde de bu uyarıları alıyoruz.Ancak yine de günü- müzde sonucunun bir anlam ifade etmediği ihtilaflar içinde bölünüp duruyoruz. Namaz kılmıyoruz ama ihtilaf tartışıyoruz. İşte bu fitne, işte bu şeytan işi. Bu nedenle bu devirde ihtilaflardan uzak durabilmek meziyettir ve bize de bunu yapabilmek düşer.

19-Vakti doldurmak:Müslüman vaktini malayani dolduramaz.Malaya- ni,boş iş demektir.Yani kendisinin kişiye bir fayda vermediği iş.Öyley- se vaktimizi çok iyi değerlendirmek adına planlar yapmalıyız. Her aksilik veya olağanüstü duruma karşı esneklik payımız olmalı ve bir B planımız kafamızda hazır olmalı.Vakitlerimizi güzel ve hayırlı şeylerle doldurmak, en büyük emelimiz olmalıdır.

20-İbadetleri aksatmamak:Günler çok hızlı geçip gidiyor, insan yorgun ve zamanla yaşlanıyor.İşte bu kayıp giden zamanda, kendimizi ve ahiretimizi kaybetmemek adına en önceliğimiz ibadetlerimiz olmalı. Bunu da ancak ibadet eksenli bir hayat yaşarsak başarabiliriz. Namazlar bizim planlarımızın belirleyicisi olursa, aksatma durumu ancak diğer işlerde meydana gelir.İslamı bütünüyle yaşamak.İslam bütünüyle bir dindir kardeşler. Öyle bir köşesinden tutmak ile yaşanamaz.Zira o zaman yanlışlara yol açabilir.O nedenle temelden de olsa,İslama bütüncül yaklaşmalıyı emre- der dinimiz.

Son Güncelleme (Çarşamba, 29 Mart 2017 20:18)