Bu makale 732 kez okundu.

 

KAFİRLERE BENZEMEK

Çağımızda müslümanların başına gelen en büyük belaların önde gelen bir sebebi, Cehennem Ashabı Yahudi ve Hıristiyanlarla müşrik topluluk- lara benzemek ve onların peşinden gitmektir.Hatta bu Yahudi, hiristiyan ve müşriklerin pesinden gidenlerin bir çoğu için Allah Rasulü (sav)'in şu sözü gerçekleşmiştir:"Andolsun ki, sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaç kulaç uyacaksınız. Öyle ki, onlar keler deliğine girseler siz de gireceksiniz" Dedik ki; "Ey Allah'ın Rasulü, Yahudi ve Nasranileri mi kastediyorsunuz. Kim olacaktı?" diye cevap verdi." (Buhari ve Müslim)

Bir rivayette de, "Onlardan birisi sokakta annesiyle fuhuş işlese siz de bunu yapacaksınız." (Sahih, el-Hakim) buyurulmaktadir.

Bu sapıklık, diğer ümmetlerden intikal edip gelen bir adet halini aldı. Öyle bir hale geldik ki, İslam'a intisab edenlerden çogunu, küfür ehli olan insanlardan ayiramaz olduk.Bu, kafirlere benzemenin en belirgin örneklerinden biri de; onların "Yılbaşı"larını tanımak ve yılbaşını Hiristi- yanların kutladığı günde kutlamaktır. Bu vesile ile, 'yılbaşı' adıyla bilinen bozulmuş hıristiyanlık adeti üzerinde bir nebze durmak istiyoruz.

Hiristiyan oldugunu savunan insanlar, bu 'yılbaşı' gününü kutluyorlar. Ancak onlar hakkında Allahu Teala Kitab'ında şöyle buyuruyor: "Mer- yem oğlu Mesih Allah'tır, diyenler kafir olmuşlardır." (Maide:17)

"Allah üçün üçüncüsüdür, diyenler kafir olmuşlardır." (Maide:73)

Bu insanlar onların uydurma bayramını kutlarken, Mesih (as) ve O'nun doğum anısına iftira etmektedirler. İsa (as) onların yaptıklarından berîdir ve bunlarin hepsini inkar edicidir.İşte onlar, bu uydurma yalanlar ve bozuk inançla, Allah (c.c.)'nün hakkında hiçbir delil indirmedigi ve selim fıtratın nefret ettiği amelleri işlemektedirler.

İnsani gerçekten hayrette bırakan birşey varsa, o da, toplumun hemen hemen tamamının, büyük bir oranda Yahudi ve Hıristiyanlari taklit etmesi, hatta onların bayramlarına uyması ve hala müslüman olduklarını zannetmeleridir. Onlar ilericiliğin ve uygar olmanın Yahudi ve Hıristiyan lara uymaktan geçtiğini zannetmektedirler. Bu, onların dinlerinden uzaklaşmalarının ve kafirlerin uşağı haline gelmelerinin de tabii bir habercisidir. Oysa o din, insanoğlunun yegane şeref kaynağıdır.

Allah (c.c.)'nün Şeriati dışında kalan bütün şeriatlara muhalefet etmek, onların, din, gelenek ve bayramlarının tamamına; ayrıca yeme-içme ve giyim-kuşamlarında da onlara aykırı davranmak, yüce dinimizin temel kurallarındandır.

DELİLLERİN BAZILARININ KAYNAĞI:

Bu konudaki birçok delilin hepsini ortaya koymaya gerek yoktur. Aksine, sözkonusu delillerden birkaçı bile meselenin vehameti için kafidir. Nasihat edenlerin çok az olduğu günümüzde, dinimizin aslından olan nasihatleşme düsturunu da böylelikle ihya etmiş olalım.

01.Allahu Teala buyuruyor: "Sonra seni bir Şeriat üzere kıldık. Ona uy, bilmeyenlerin hevalarına uyma." (Casiye:18)

Şeyhu'l Islam Ebu'l Abbas El-Harani diyor ki: "Burada 'bilmeyenler' sözüne, Allah'ın Şeriat'ına aykırı davranan herkes girer. 'Hevalari' kavra- mı içerisine de, müşriklerin işledikleri amellerin hepsi girer ki, bu davra- nışları onların dinlerinin gereğidir.

02."Eğer sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyarsan, bil ki sen de zalimlerdensin." (Bakara:145)Ehl-i Sünnet müfessirlerinin görüş birli- ği vardır ki, "Bu ayet-i kerimede onların tüm yaşantılarına muhalefetin mecburiyetine işaret vardır." demişlerdir.

İbn-i Kesir (ra) tefsirinde bu ayet hakkında şöyle diyor: "Allah Azze ve Celle, bu ayetle, mü'minlerin, söz ve davranışlarında kafirlere benzemelerini yasaklamıştır."Çünkü Yahudiler "Raina" kelimesini Nebi (sav)'e hakaret olsun diye kullanıyorlardı. Allah Azze ve Celle de; mü'minleri bundan alıkoydu.

İbn-i Kesir (ra) tefsirinde bu hadisi şöyle açıklıyor; "Bu ayette kafirlere sözlerinde, davranışlarında, bayram ve ibadetlerinde, vb. işlerinde, -müslümanlar için mesru olmadığı halde- uyanlar için şiddetli bir tehdit ve acı bir azapla cezalandırma uyarısı vardır."

03.Allah Rasulü (sav); "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır" (Ebu Davud)buyuruyor. Hadis-i Şerifte, müslüman olmayanlara benzeyenleri şiddetle kınama vardır. Kim de takva ehli ve salih insanlara benzerse, o da onlardandir. Allah korusun, kim de Yahudi ve Hıristiyanlara benzerse, o da onlardandır.

04.Allah Rasulu (sav) "Bizden gayrisinin sünnetiyle amel eden bizden değildir"(Sahihu'l-Cami) buyurmaktadir. Yine söyle buyuruyor: "Bizden başkasına benzeyen bizden degildir. Yahudilere ve Hiristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamı parmaklarla, Hiristiyanlarin selamı avuç içiyledir." (Sahihu'l-Cami)

Benzemenin hükmü bile böyle olunca, tıpatıp kafirleri izleyen, onların adetlerine sıkı sıkıya bağlı olan, müslümanları küçümseyip onlardan uzak duranların hükmü nedir acaba? Kim Allah Rasulü (sav)'in Sünne- t'ini terkeder ve bunu başka bir sünnet, alışkanlık, adet ile değiştirirse, İslam'a bağlı oldugunu söyleyip müslümanların isimleriyle anılsa bile, İslam üzere değildir.

05.Allahu Teala kafirlere geleneklerinde uymayan mü'minleri şöyle över: "Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir." (Furkan:72)Müfessir- lerin çoğu ayette geçen "zür" kelimesini, "müşriklerin bayramı" olarak açıklamışlardır.

06.Allah Rasulü (sav) Medine'ye geldiğinde, onların oynayıp eğlendik leri iki günlerinin olduğunu öğrendi. "Bu günler nedir?" diye sordu. Dediler ki; "Cahiliyyede bu iki günde oynardik." Allah Rasulü (sav) şöy- le buyurdu: "Allah bundan daha hayırlı olanı size verdi: Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı." (Ebu Davud-Sahih)

Ömer İbni Hattab (ra) der ki; "Allah'ın düşmanlarının bayramlarından sakınınız!"(Beyhaki, Sünenü'l-Kübra)

Buraya kadar anlatmaya çalıştığımız deliller, hakki tanımak ve insanların çoğunun, Allah Rasulü (sav)'in Sünnet'ini terkedip kafirlere benzemek suretiyle içine düstükleri sapıklığı görüp-bilmek isteyenler için yeterlidir.

Günümüzde kafirlere benzemeye verebilecegimiz örneklere gelince, şunları sıralayabiliriz: Sırf kafirlere benzemek için, mü'min erkeğin en belirgin şiarı olan sakalı kesmek (ki, sakal kesmek, cihana hükmeden müslümanların, benzedikleri kafirlerin egemenlikleri altına girmeleri ve onların oyuncağı olmalarını da beraberinde getirmiştir), giyim-kuşamda onları taklit etmek, evlerde de onlara benzeyerek; ruh taşıyan şeylerin resim ve heykellerini bulundurmaktır. Özellikle hıristiyanların, Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı altında dogurduguna inandıkları 'noel ağacını evlere taşımak, hediye olarak almak-vermek, süslemek ve yılbaşında tatil yapmak, hediyeleşmek, tebrikleşmek asla caiz değildir. Kafirlerin remzi, alameti farikasi durumunda olan herşeyin hükmü de böyledir. Onlara benzemenin en çarpıcı örneği ise, onlara sevgi ve aşk ile bağlanmak ve müslümanlara, salih insanlara ve takva ehline karşı nefretle, bakmaktır. Çünkü imanın en sağlam kulpu, "Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir."Allah (c.c.)'den, bizi sevdiklerini seven, düşman olduklarına düşman olan, dost olduklarına da dost olanlardan eylemesini niyaz ederiz.

Son Güncelleme (Perşembe, 29 Aralık 2016 23:11)