Bu makale 94 kez okundu.

 

HİCRET OLAYI KISACA NEDİR?
Hicret Olayı: Hz. Muhammed ve beraberindeki müslümanların baskılar yüzünden 622'de Mekke'den Medine'ye göçüne verilen isimdir. Bu göçün sonucunda Medine'de bir İslam Devleti kurulmuştur.
Hicret: Arapça kökenli olan hicret sözcüğü, "terketmek, ayrılmak, bir yerden başka bir yere göç etmek" demektir.
Genel anlam ve kullanımda hicret: bir İslam dini kavramı olarak, herhangi bir Müslüman birey veya topluluğun, inançları (Müslüman oluşları) yüzünden baskı gördükleri bir yerden başka bir yere göç etmesine verilen isimdir. İslâm terminolojisinde hicret kavramı ile Hz. Muhammed(sav) ve
arkadaşlarının MS 622 yılında Mekke'den Medine'- ye göç etmeleri kastedilir. Mekkeli müşriklerin baskılarına dayanamayan müslü- manlar daha önce de iki kâfile halinde Habeşistan'a hicret etmişlerdir.
Resûlullah efendimiz, müşriklerin ellerinde kılıçlarla gece evinin etrafını sardığı sırada, üzerlerine bir avuç toprak serpti. Yasin sûresinin ilk âyetlerini okuyarak evden çıkıp müşriklerin arasından geçti. Bekleyen lerin hiç birisi onu göremedi. Hazreti Ebu Bekir ile Sevr Dağına çıkıp üç gün orada bir mağarada gizlenip sonra Medineye hicret ettiler. O gece evinin etrafında bekleyen müşrikler sabaha doğru eve girince Hazreti Ali ile karşılaştılar. Muhammed(sav)Mekkeden ayrıldığını anla yarak takibe koyuldular. Ancak Resûlullahın mucizeleri karşısında aciz kalıp bulama- dılar.
Sevgili Peygamberimizin,(sav)bisetin onüçüncü yılında 12 Rebiulevvel ayının, milâdi 622 senesinde Medineye hicreti ile on sene süren Medine devri başladı.
Medine Devri: Muhammed aleyhisselâmın ve Eshâb-ı kiramın Medine- ye hicretiyle müslümanlar için yeni bir devir başlamış oldu. Resul aleyhisselâmın Mekkeden Medineye hicret etmekte olduğu işitilince, hadise Medinede büyük bir sevinçle karşılandı. Müslümanlar onu karşılamak için yollara düştüler. Peygamberimiz aleyhisselâm Kübaya gelince orada ilk mescidi yaptırdı. Rubada 10 gün kaldıktan sonra Medineye hareket ettiler. Cuma günü Ranuna vadisinden geçerken öğle vakti olmuştu. Peygamberimiz aleyhisselâm Cuma namazının farz oldu- ğunu bildirdi ve orada ilk Cuma namazını kıldırdı. Medineye varınca görülmemiş bir sevgi ve tezahüratla karşılandı.
İlk zamanlarda Medinede bir mescid olmadığı için Peygamberimizin (sav)bulunduğu her yerde cemaatla namaz kılınıyordu. Daha sonra Resûlullahın Medineye ilk geldikleri gün devesinin çöktüğü arsa satın alınarak oraya bir mescid yapıldı. Resûlullah için de bu mescide bitişik odalar yapıldı.
Peygamberimiz(sav)kalmakta olduğu Eshâb-ı kiramdan Ebu Eyyûbi Ensârî Halid bin Zeydin evinden, mescidin bitişiğinde yapılan bu odalara taşındı. Yine bu sırada Peygamberimiz(sav)mallarını, mülklerini Mekke de bırakarak hicret eden müslümanlar ile Medineli müslümanlar arasında kardeşlik kurdu. Her Medineli müslüman, Mekkeden gelen müslüman lardan birini evine aldı, malına ortak etti. Evi, ailesi olmayan yetmişden fazla fakir müslüman da mescidin avlusunda yapılan sofada ikamet ettiler, bütün ihtiyaçları burada karşılandı. Bunlara "Eshab-ı Suffa" denildi. Bunlar Peygamberimizin(sav)yanından ayrılmaz, söylediklerini ezberler, İslâmiyeti iyice öğrenirlerdi. Medine dışındaki yerlere İslâmiy yeti öğretmek üzere bunlardan öğreticiler gönderilirdi.
Hicretin birinci yılında Medinede mescid yapıldıktan sonra günde beş vakit ezan okunmaya başlandı. Yine bu sene Peygamberimiz(sav)Hazreti Ebu Bekirin kızı Hazreti Âişe ile evlendi.
Hicretin Nedenleri:

1-Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşın baskılarını artırmaları ve İslâmiyet’in Mekke’de yaşanamaz duruma gelmesi.
2-İslamiyetin Mekke’de yayılma alanının kalmaması ve Hz. Peygam- berin İslâmiyet’i farklı yerlere yayma arzusu.

Hicretin Sonuçları:

1-Medine’de İslâm devleti kurulmuştur.
2-Muhacirlerle Ensar kardeş edilmiştir. Böylelikle Müslümanlar aralarında toplumsal yardımlaşma artmıştır.
3-Müslümanların Medine’ye yerleşmeleri Mekkelilerin Şam ticaretini tehlikeye sokmuştur.
4-Müslümanlarla Yahudiler aralarında ittifak kurulmuştur. Bu yurttaşlık antlaşması İslâm tarihinin ilk anayasasıdır.
5-Müslümanlar Mekkelilerin eziyet ve baskılarından kurtulmuştur.
6-İslâmiyet Medine’de çabucak yayılmış, kısa zamanda tüm Arapyarı- madası’na hitab etmiştir.
7-Müslümanlar büyük bir siyasal kuvvet haline gelmişlerdir.
8-Hicret Hz. Ömer döneminde yapılan Hicri Takvimin başlangıcı kabul edilmiştir.

Muderrisim Hoca…. www.muderrisim.com

Son Güncelleme (Çarşamba, 14 Ekim 2015 15:31)